Tỉnh Nhà an toàn (số nhà) Diện tích RNM (ha) Sinh kế ven biển Số xã được tập huấn cộng đồng (xã) Tổng số người tham gia tập huấn (người) Số lớp học được tổ chức
Nam Định 345 467 No 34 467 125
Total 345 467 34 467 125
Huyện Nhà an toàn (số nhà) Diện tích RNM (ha) Sinh kế ven biển Tập huấn cộng đồng) Số người tham gia tập huấn
Giao Thuỷ 345 467 No Training in 2020 467
Nhà an toàn (số nhà) Diện tích RNM (ha) Sinh kế ven biển Tập huấn cộng đồng) Số người tham gia tập huấn Đánh giá rủi ro thiên tai
Nghĩa Lâm 345 467 No Training in 2020 467 0.01
CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN GCF TẠI XÃ HẢI HÒA
Resilient Housing NHÀ AN TOÀN

0

Resilient Housing RỪNG NGẬP MẶN

15

Resilient Housing HOẠT ĐỘNG SINH KẾ

Được hỗ trợ vốn
Tập huấn kỹ thuật, giống

Resilient Housing TẬP HUẤN CỘNG ĐỒNG

0

Resilient Housing MỨC ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI

0

Satellite Images TIẾN ĐỘ TRỒNG RỪNG
ẢNH VỆ TINH PLANET
Hiện trạng rừng năm 2015
Khu vực rừng ngập mặn hỗ trợ bởi GCF