KẾT QUẢ TỔNG HỢP THEO HỢP PHẦN
Hợp phần:
Năm:
Tỉnh:
BẢNG TỔNG HỢP
Mục tiêu Kết quả
Nhà an toàn 4.074 (nhà) 4.000 (nhà)
Rừng ngập mặn và sinh kế 4.000 (ha) 4.003,03 (ha)
22 xã ven biển
Tập huấn CBDRM 20.000 người 60.464 người
520 lớp tại 520 xã
KẾT QUẢ HỢP PHẦN
TỈNH ...... THEO NĂM .....