KẾT QUẢ TỔNG HỢP
Hợp phần:
Năm:
Tỉnh:

Nhà an toàn (nhà)

4000

4004

Diện tích RNM (ha)

4000

4003

Hoạt động sinh kế ven biển

13 xã ven biển được hỗ trợ bởi dự án GCF; 13 mô hình sinh kế được áp dụng, 411 hộ gia đình hỗ trợ vốn, tập huấn kỹ thuật, giống

Tiếp cận thông tin về BĐKH và khả năng chống chịu

20.000 người

45.910 người

Tập huấn cộng đồng

Tổ chức 520 lớp học tại 413 xã thuộc 28 tỉnh ven biển Việt Nam

KẾT QUẢ HỢP PHẦN
TỈNH ...... THEO NĂM .....
Năm Mục tiêu Tiến độ Tỷ lệ % đạt được
2018 345 467 125