Giới thiệu

Tổng quan đề tài

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng bản đồ thổ nhưỡng, nông hóa phục vụ thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất nông nghiệp tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: Từ năm 2017 – 2018
Đơn vị quản lý: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Phú, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương
Đơn vị tư vấn: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Tư vấn trưởng: TS. Trần Minh Tiến, Phó viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

Mục tiêu tổng quát

Xác định được hiện trạng về số lượng, chất lượng đất sản xuất nông nghiệp; đánh giá mức độ thích hợp đất đai phục vụ thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp các huyện tỉnh Hải Dương.

Mục tiêu cụ thể


1. Xây dựng bản đồ thổ nhưỡng và bản đồ nông hóa, xác định được thực trạng và tiềm năng đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh Hải Dương về số lượng và chất lượng.
2. Xác định mức độ thích hợp đất đai của các cây trồng chính trong tỉnh dựa trên tiềm năng và các yếu tố hạn chế của đất đai.
2. Xác định mức độ thích hợp đất đai của các cây trồng chính trong tỉnh dựa trên tiềm năng và các yếu tố hạn chế của đất đai.
3. Đề xuất được hướng sử dụng, khai thác bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Hải Dương trên cơ sở bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý và sử dụng phân bón hiệu quả phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng và thâm canh hiệu quả.
4. Xây dựng bản đồ số tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Hải Dương trực tuyến.

Nội dung đề tài

Nội dung 1

Đánh giá hiện trạng và tiềm năng đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh Hải Dương

Nội dung 2

Đánh giá mức độ thích hợp đất đai của các cây trồng chính trong tỉnh

Nội dung 3

Đề xuất một số giải pháp để sử dụng và khai thác bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Hải Dương

Nội dung 4

Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Hải Dương

Nội dung 5

Tập huấn, đào tạo khai thác, sử dụng

Sản phẩm


- Bộ số liệu phân tích các mẫu thổ nhưỡng và nông hóa.
- Hệ thống bản đồ và thuyết minh kèm theo, gồm:
+ Bản đồ thổ nhưỡng vùng sản xuất nông nghiệp: 12 bản đồ cấp huyện, tỷ lệ 1/25.000; 01 bản đồ tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/50.000;
+ Bản đồ nông hóa vùng sản xuất nông nghiệp: 12 bản đồ cấp huyện, tỷ lệ 1/25.000; 01 bản đồ tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/50.000;
+ Bản đồ đơn vị đất đai (chất lượng đất đai) vùng sản xuất nông nghiệp: 12 bản đồ cấp huyện, tỷ lệ 1/25.000; 01 bản đồ tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/50.000;
+ Bản đồ phân hạng thích hợp đất đai vùng sản xuất nông nghiệp: 12 bản đồ cấp huyện, tỷ lệ 1/25.000; 01 bản đồ tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/50.000;
+ Bản đồ đề xuất cơ cấu cây trồng phù hợp đến năm 2030 vùng sản xuất nông nghiệp: 12 bản đồ cấp huyện, tỷ lệ 1/25.000; 01 bản đồ tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/50.000.
- Trang thông tin điện tử về cơ sở dữ liệu không gian tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Hải Dương