Truy vấn dữ liệu

Chọn lớp dữ liệu:
Hướng dẫn truy vấn dữ liệu

CÁC BƯỚC TRUY VẤN DỮ LIỆU:

- Bước 1: Trên hộp thoại Truy vấn dữ liệu, đầu tiên tại Chọn lớp dữ liệu, chọn lớp bản đồ muốn truy vấn (Bản đồ đất, bản đồ thích nghi cây trồng…). Các tham số của lớp dữ liệu đó sẽ hiển thị phía dưới.

- Bước 2: Truy vấn theo điều kiện: chọn giá trị cho từng tham số (mặc định là Tất cả). Ví dụ:

+ Nhấp Chọn huyện, danh sách các huyện của Hải Dương sẽ hiện ra, người dùng Nhấp vào tên huyện để chọn.

+ Đối với truy vấn nhập giá trị theo dạng số như Diện tích, người dùng sẽ sử dụng kết hợp với các dấu: Bằng(=), nhỏ hơn (<), lớn hơn (>), hoặc nhập khoảng giá trị([]) so sánh với giá trị số nhập vào ô tìm kiếm bên dưới. Ví dụ: Trên Bản đồ đất, Tìm kiếm tất cả các ô "Đất phù sa glây, thành phần cơ giới trung bình" thuộc xã Bình Minh, huyện Bình Giang có diện tích lớn hơn 10000 m2. Người dùng sẽ nhập như sau:

- Bước 3: Sau khi thiết lập xong tất cả các điều kiện lọc, Nhấp chọn nút Tìm kiếm phía dưới hộp thoại Truy vấn dữ liệu để xem kết quả, nhấp Xóa để xóa điều kiện truy vấn và bảng kết quả.

Số liệu

Tổng diện tích: