Atlas đất

Phẫu diện đất HD 04

Phẫu diện đất HD 16

Phẫu diện đất HD 17

Phẫu diện đất HD 22

Phẫu diện đất HD 53

Phẫu diện đất HD 65

Phẫu diện đất HD 68

Phẫu diện đất HD 105

Phẫu diện đất HD 106

Phẫu diện đất HD 169

Phẫu diện đất HD 180

Phẫu diện đất HD 189

Phẫu diện đất HD 203

Phẫu diện đất HD 218

Phẫu diện đất HD 228

Phẫu diện đất HD 233

Phẫu diện đất HD 255

Phẫu diện đất HD 270

Phẫu diện đất HD 272

Phẫu diện đất HD 276